Symbol_team

Team

Et innovasjonsteam bør ha alle de typer kompetanse og innsikt som trengs i prosjektet. Teamet må kommunisere godt, på tvers av sine ulikheter.

Faces_team
Les mer

Et godt innovasjonsteam har god innsikt i behovet de skal løse, de har ofte ulik kompetanse, og gjensidig tillit og respekt. Alle i teamet har en felles forståelse for de behov man har avdekket gjennom behovskartleggingen, og også hvilken målsetting man har for arbeidet.

Team-medlemmene bør samlet sett ha god innsikt i situasjonen til de ulike brukerne som tenkes å komme i kontakt med løsningen som skal utvikles. Samtidig er det ønskelig at team-medlemmene har ulik bakgrunn. Da er sjansen for å få frem kreative løsninger større.

Det bør settes av tid og ressurser til å bli kjent med hverandre og bygge opp gjensidig tillit og respekt. Da blir det enklere å dra nytte av hverandres kompetanse og evt. fordele oppgaver.

Det bør også etableres normer for teamarbeidet. Det er ikke uvanlig at enkelte er ekstra taleføre og ikke lytter til andre. Det finnes praktiske metodeverktøy for å takle dette.

Team-medlemmene må ha en felles forståelse for de behov man har avdekket gjennom behovskartleggingen, og for målsettingen med arbeidet.